Wzór zgody pracownika na potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia
Z kolei - gdyby pracownik zgodę wyraził, trzeba pamiętać, że potrącenia wolno dokonać tylko w określonych .Wszystkie pozostałe należności niewymienione powyżej mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika, tylko po wyrażeniu przez niego wcześniejszej zgody na potrącenie.. Jeśli doszło do nadpłaty wynagrodzenia nie winy pracownika, to należności, których nie wymieniono w art. 87 § 1 i 7, mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.Zgoda pracownika na dobrowolne potrącenie musi być wyrażona na piśmie.. Wśród takich należności są nadpłacone w wyniku błędu pracodawcy kwoty wynagrodzenia.Aby pracodawca mógł dokonać potrąceń musi uzyskać pisemną zgodę pracownika.. W przypadku, gdy nadpłata jest większa niż kwota dopuszczalnego dobrowolnego potrącenia .Pytanie: Jednemu z pracowników nadpłaciliśmy wynagrodzenie.. Roszczenie to przedawnia się z upływem 3 lat od dnia dokonania bezzasadnej wypłaty.. Przepisy prawa pracy zawierają szereg warunków i ograniczeń, do jakich musi zastosować się pracodawca dokonujący potrącenia z wynagrodzenia pracownika.. Wynagrodzenie za pracę pełni m.in. funkcję alimentacyjną, tzn. służy zaspokojeniu potrzeb życiowych pracownika i jego rodziny.. Jeżeli tego nie zrobi, potrącenia nienależnie wypłaconych należności może dochodzić jedynie za zgodą pracownika..

Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia nie z winy pracownika.

Potwierdzam zgodność zgłoszonych przeze mnie informacji, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.Oświadczenie pracownika w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie potrącenia należności z wynagrodzenia za pracę Zgodnie z art. 91 kodeksu pracy oświadczam, że zgadzam się na potrącenie przezPrzyjmując, że pracownik skutecznie wyraziłby zgodę na potrącenie, z uwagi na to, że chodzi o wierzytelność na rzecz pracodawcy, wolna od potrącenia jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 91 §2 pkt 1 k.p.).Pracodawca nie może potrącić nadpłaconego świadczenia z wynagrodzenia pracownika na podstawie zgody udzielonej ustnie.. W każdym wypadku zgoda na potrącenie mu-si być konkretna, a więc udzielona w odniesie-niu do określonej kwoty istniejącego już i wy-magalnego zobowiązania.Potrącenie z wynagrodzenia za pracę oraz zasiłku należy ustalić i pobrać odrębnie, stosownie do obowiązujących w tym zakresie regulacji.. Potrącenie dokonane niezgodnie z przepisami narazi pracodawcę na .Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na potrącenie musi być, pod rygorem nieważności, sporządzone na piśmie..

Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za zgodą pracownika?

Zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub macierzyński podlega potrąceniom na zasadach właściwych dla emerytur.Obliczenia kwoty potrącenia należy więc dokonać oddzielnie.Potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika.. Czy pracodawca może odzyskać nadpłacone wynagrodzenie, jeżeli pracownik je wydał?Jeśli doszło do nadpłaty wynagrodzenia to zgodnie z art. 91 § 1 Kodeksu pracy „należności, których nie wymieniono w art. 87 § 1 i 7, mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie".. W przypadku wynagrodzenia za pracę (czy też wynagrodzenia za czas choroby) art. 91 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy zastrzega jednak, że przy potrącaniu za zgodą pracownika takich należności, jak np. składki związkowe .zgodę na potrącenie kosztów tej karty z mojego comiesięcznego wynagrodzenia.. Wyrażona przez pracownika zgoda na potrącenie z wynagrodzenia może być skuteczna tylko do granicy kwoty wolnej od potrąceń.. Z tego powodu podlega ono prawnejpotrącenie dobrowolne z pensji - napisał w Obowiązki pracodawcy i pracownika: Dostałam pismo z banku, żebym potrąciła zaległą rate kredytu pracownika z załaczoną zgodą pracownika.Pracownik dostaje wynagrodzenie w wysokości 1600zł, a rata wynosi 496zł.Ile moge mu jednorazowo potrącić?.

Przedstawiamy przykładowy wzór zgody pracownika na potrącenia.

(imię i nazwisko).. (adres zamieszkania)Zwrot na konto firmy lub potrącenie z następnej pensji.. Nadpłata wynagrodzenia brutto wynosi 3.319,78zł, nadpłata składek na ZUS finansowanych przez pracownika 455,14 zł, nadpłacony podatek 294 zł a nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne 257,82 zł.Czy pracownik może wyrazić zgodę na potrącenie z wynagrodzenia „na przyszłość".. Pracownik w pisemnej deklaracji powinien wskazać wysokość kwot, które mogą być potrącane.. Jeżeli pracodawca dokona potrącenia bez pisemnej zgody pracownika, wówczas wykracza przeciwko .Pracodawca nie może bez zgody pracownika potrącić nadpłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w kolejnych miesiącach.. Należności określone w art. 87 § 1 i 7 K.p. pracodawca jest obowiązany potrącić z wynagrodzenia pracownika bez jego pisemnej zgody.Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na dokonanie potrącenia nadpłaconych należności, nadpłaconego wynagrodzenia można dochodzić w postępowaniu cywilnym, a zwrot zasiłku chorobowego w postępowaniu administracyjnym (po uzyskaniu decyzji ZUS).Pracownik musi wyrazić zgodę na zwrot nadpłaconego wynagrodzenia .. pracodawca nie ma możliwości potrącenia tej należności z przyszłego wynagrodzenia pracownika bez jego zgody wyrażonej na piśmie (art. 91 § 1 kp)..

Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia powinna być wyrażona na piśmie.

Pierwsza to potrącanie takich wierzytelności, co do których dokonywania pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa i taka operacja nie wymaga zgody pracownika.Wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłek chorobowy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody jedynie w następnym (najbliższym) terminie płatności.. Jeżeli pracownik wyrazi zgodę na potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia, płatnik w dokumentach rozliczeniowych składanych za miesiąc bieżący raport ZUS składa raport RSA, wykazując w nim kwotę wynagrodzenia .Potrącenie z wynagrodzenia.. Pracownik, który wyrazi chęć zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia będzie mógł wpłacić na konto pracodawcy nadpłaconą kwotę wynagrodzenia lub wyrazić zgodę na potrącenie nadpłaty z przyszłego wynagrodzenia na zasadach określonych w przepisach art. 91 k.p.Nadpłata wynagrodzenia uprawnia pracodawcę do wystąpienia z roszczeniem o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia.. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązującym zasadami korzystania z kart Multisport oraz potwierdzam odbiór karty Multisport..Komentarze

Brak komentarzy.