Wzór wniosku o staż na nauczyciela kontraktowego
Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do 30 czerwca, gwarantuje otrzymanie decyzji w sprawie nadania stopnia awansu jeszcze w tym roku szkolnym.. Jestem nauczycielem stażystą, spełniam wymagania określone w przepisach prawa oświatowego.Jeżeli nauczyciel spełnia ustawowe wymagania do ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego, to warunkiem rozpoczęcia stażu jest jedynie jego wniosek o staż skierowany do dyrektora szkoły [zob.. Nawiązanie stosunku pracy.. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 11.12.2007 r. (II SA/Ol 976/07), LEX nr 505410].Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż na stopień nauczyciela kontaktowego (bez składnia wniosku) z początkiem roku szkolnego.. Po rozpoczęciu stażu, w terminie 20 dni od rozpoczęcia zajęć, nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły.9a ust.. Staż nauczyciela; Awans na .Nauczyciel stażysta Adres Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych W Polanowie WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE STAŻU Wnoszę o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego z dniem 01.09.2010 r. w wymiarze 9 miesięcy.. Nie chodzi o Twój całkowity staż pracy w szkole, tylko czas liczony od chwili, gdy zostanie Ci nadany stopień nauczyciela kontraktowego.wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, zaświadczenie dyrektora szkoły (.doc)zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym .Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust..

W przeciwnym razie będzie musiał powtarzać staż na nauczyciela kontraktowego.

Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Jeżeli wniosek na nauczyciela mianowanego wpłynie do organu prowadzącego do 30 czerwca danego roku - decyzja o .Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego na wniosek złożony przez nauczyciela kontraktowego do dyrektora nie później niż do 14 września.. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela).. 4 pkt 1 UzKN: wniosek nauczyciela kontraktowego (uzyskany stopień awansu z mocy prawa) o rozpoczęcie stażu.. 1d ustawy o systemie oświaty)Kiedy zakończysz już swój staż i napiszesz sprawozdanie z jego przebiegu, zostaje Ci jeszcze przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.. Z tego względu podejmowane na poszczególnych etapach tego postępowania akty i czynności odpowiednich organów nieArchiwalny Decyzja w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego data dodania: 19-06-2018.. 9f ust.. Stażysta.. 20.Zawiadomienie do Rady Rodziców o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej na stopień Nauczyciela kontraktowego..

Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Wzór statystycznej karty wypadku (Z .Monika Leszko Imię i nazwisko Miejskie Przedszkole Nr 4 w Oławie Miejsce zatrudnienia nauczyciel Stanowisko Pani Barbara Skotnicka Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Oławie WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE STAŻU DLA UZYSKANIA AWANSU ZAWODOWEGO na nauczyciela mianowanego Na podstawie: • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. 1 KN: wniosek nauczyciela o wydanie nowego aktu nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego w związku z uzyskaniem innych kwalifikacji.. Ważne jest, aby we wniosku zaznaczyć, że staż rozpoczął się 1 września.Z początkiem roku szkolnego.Nauczyciele, którzy nie posiadają stopnia awansu, z dniem pierwszego zatrudnienia w szkole otrzymują stopień nauczyciela stażysty i bez składania wniosku mogą rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego.Organ prowadzący szkołę musi otrzymać wniosek na nauczyciela mianowanego w tym samym roku, w którym dyrektor szkoły dokonał pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy.. 3 KN) data dodania: 30-08-2018 Awans zawodowy Staż nauczycielaZmiany w przepisach związane z awansem zawodowym - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Wzór wniosku dla nauczycieli mianowanych - staż zakończony po 1 września 2018 r. Wzór wniosku dla nauczycieli mianowanych - staż zakończony przed 1 września 2018 r. Poświadczanie odpisów i kopii dokumentów Informacja dotycząca stażuWzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego..

Powiadomienie o miejscu i terminie rozmowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Trzeba pamiętać, że dyrektor szkoły nie ma obowiązku zawierania z nim kolejnej umowy o pracę.dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia 2018 r. oraz dyrektorów szkół: Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia oraz dyrektorów szkół - plik *.doc (MS Word) - kliknij aby pobraćStaż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego na wniosek złożony przez nauczyciela kontraktowego do dyrektora nie później niż do 14 września ( w tym roku początek roku szkolnego i początek zajęć przypadają 1 września).. Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania.Wniosek o podjecie postępowania kwalifikacyjnego .nauczyciela kontraktowego i mianowanego, wniosek nauczyciela o rozpoczęcie stażu zawodowego (art. 9d ust..

Archiwalny Wzór wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień.

7 ust.. Procedura uzyskiwania stopnia awansu .PYTANIE.Jakie dokumenty - według znowelizowanych przepisów - powinien przedłożyć nauczyciel stażysta, kontraktowy, który składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego?Stopień awansu zawodowego.. Bowiem, zgodnie z zapisem w KN Art. 9b, ust .1.1, warunkiem nadania Tobie stopienia nauczyciela kontraktowego, jest uzyskanie przez Ciebie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.Nauczyciel stażysta musi do 30 czerwca złożyć wniosek o podjęcie postępowania na awans nauczyciela.. Nauczyciel stażysta podejmujący pracę w szkole zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na okres jednego roku szkolnego, jeżeli posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska.W tym okresie jest zobligowany odbyć staż i uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.Zgodnie z Kartą Nauczyciela (art. 9d ust 4), jako nauczyciel kontraktowy musisz przepracować w szkole, co najmniej 2 lata, zanim rozpoczniesz swój staż na nauczyciela mianowanego..Komentarze

Brak komentarzy.