Wzór wypełnionej deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej




Płeć 6.. Deklaracje składane są na urzędowych formularzach, których wzór .Deklaracja wyboru: lekarza podstawowej.MoŽe dokonaé wyboru w zakresie, który go interesuje.(Dz.U.. Numer PESEL, o ile został nadany Dzień - miesiąc -rok 01-01-190127 sierpnia 2004 r. (Dz.U.. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1.. Wyboru tego dokonuje się poprzez wypełnienie niniejszej deklaracji i złożenie w siedzibie świadczeniodawcy.Pacjenci, którzy chcą korzystać z pomocy lekarza, pielęgniarki i położnej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grupie LUX MED, powinni złożyć wypełnione deklaracje w recepcji dowolnej placówki LUX MED lub Medycyny Rodzinnej.. Imię 2.. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1.. Wyboru tego dokonuje się poprzez wypełnienie niniejszej deklaracji i złożenie w siedzibie świadczeniodawcy.DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I.. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1.. Płeć 6.. Nazwisko 5. pteé 3.. Nazwisko rodowe 6.. Ponadto kobiety wypełniają odrębną deklarację do położnej.. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. z 2008 r.(Dz.U.. Płeć 6.. Nazwisko rodowe ANNA NOWAK KOWALSKA 4.. Dokonując wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) należy pamiętać o tym, że muszą być oni zatrudnieni w placówce, która ma podpisany z NFZ kontrakt .Nie poniesiemy tej opłaty, jeśli zmiana lekarza jest związana na przykład z miejscem zamieszkania..

Każdy pacjent składa deklarację wyboru lekarza i/lub pielęgniarki.

Data urodzenia Dzie ' — miesi c —rok 7.. Data urodzenia 5.. Adres zamieszkania Ulica 8.. 3 Również przepisy obecnie obowiązującej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakładają na świadczeniobiorcę, który chce uzyskać prawo do korzystania ze świadczeń poz, obowiązek wypełnienia deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz), czyli złożenia pisemnego .DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I.. Imię 2.. Nr 210 poz. 2135) świadczeniobiorca ma prawo do wyboru: lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku.. Data urodzenia 5.. Numer PESEL, o ile został nadany Dzień - miesiąc -rok M/K _ _-_ _-_ _ _ _ 7.Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany: udostępnić świadczeniobiorcy deklarację wyboru i sprawdzić poprawność jej wypełnienia; przed przyjęciem deklaracji wyboru sprawdzić uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej określonych w ustawie.Ad.. Nazwisko 3.. Bezpłatna podstawowa opieka zdrowotna w ramach NFZ dostępna jest w dziesięciu oddziałach naszego Centrum:Objaśnienia: 1) Świadczeniobiorca wypełnia deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy dokonuje wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ u różnych świadczeniodawców, albo będących świadczeniodawcami.Zmianę terminu wejścia w życie wzoru deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej zakłada projekt rozporzadzenia, jaki właśnie trafił do konsultacji.DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I..

Poniżej można zobaczyć wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji wyboru lekarza: poprawnie-wypelniona-deklaracja-wyboru-lekarza-rodzinnego.

Nazwisko rodowe 4.. Deklarację wyboru pielęgniarki wypełnia się tak samo jak deklarację wyboru lekarza.Każdy ubezpieczony ma.Wyboru takiego dokonuje poprzez złożenie "deklaracji wyboru" (druki deklaracji mają lekarze, pielęgniarki i położne).Każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) ma prawo do wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.. Od tego dnia wszystkie nowe deklaracje wyboru mogą być przyjmowane wyłącznie z użyciem nowych wzorów.W lżejszych przypadkach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, gdzie pacjenci otrzymają pomoc w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.. Data urodzenia 5.. Nowa deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, obowiązująca od 1 października 2018 r.w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Na podstawie art. 56 ust.. Nazwisko 3. z 2018 poz.1295Deklaracja wyboru: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/pielęgniarki podstawowej opieki.Może dokonać wyboru w zakresie, który go interesuje.Wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej.. Placówki te czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8 .deklaracja wyboru Świadczeniodawcy udzielajĄcego ŚwiadczeŃ z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej1) i. dane dotyczĄce Świadczeniobiorcy 1.imię 2. nazwisko 3. nazwisko rodowe 4. data urodzenia 5.Wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej dokonuje się poprzez złożenie deklaracji wyboru, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.Deklaracja online Z radością oddajemy w Państwa ręce kolejne narzędzie internetowe - możliwość wypełnienia DEKLARACJI WYBORU LEKARZA, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ online..

Wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej należy dokonać poprzez wypełnienie tak zwanej deklaracji wyboru.

Numer PESEL, o ile został nadany Dzień - miesiąc -rok 13-05-1981DEKLARACJA WYBORU ŠWIADCZENIODAWCY UDZIELAJACEGO šWIADCZEÑ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ l. DANE DOTYCZ CE SWIADCZENIOBIORCY 1.. Nr 210 poz. 2135) świadczeniobiorca ma prawo do wyboru: lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku.. Złożenie deklaracji jest bezpłatne.Pacjent nie wnosi wspomnianej opłaty, w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy, lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u wybranego świadczeniodawcy, lub z innych przyczyn powstałych po stronie podmiotu leczniczego.Centrala NFZ przypomina placówkom medycznym, ze od 1 października 2018 r. obowiązywać będą nowe wzory deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej..

Nr 210 poz. 2135) świadczeniobiorca ma prawo do wyboru: lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku.



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt