Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
1 pkt 2.. Właściwy organ wydaje zaświadczenie, o którym mowa wyżej, jeżeli zostaną .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (2010-03 .prezydentowi miasta), wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia oWzory, o których mowa w ust.. Data utworzenia informacji: 04 grudnia 2003 r.Sprawozdawczość z pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, w tym pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie udzielanej do dnia 31 grudnia 2016 r. sporządzane były zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie .11 czerwca 2010r.. 2018, poz. 350 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2007 r. Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 1550), które weszło w życie z dniem 15 listopada 2014 r.Zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie powinno zostać wydane razem z dokumentem, na podstawie którego przedsiębiorca nabył prawo do pomocy - może to być m.in decyzja, umowa, porozumienie..

zm.).Pomoc de minimis 2014 - nowe wzory informacji i zaświadczenia.

1 i 2, nie mają zastosowania w przypadku udzielania pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na podstawie decyzji, jeżeli w jej treści zostaną zawarte wszystkie elementy wymienione odpowiednio w § 3 oraz § 3a.Zaświadczenie o pomocy de minimis.. 1 i 2, nie mają zastosowania w przypadku udzielania pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na podstawie decyzji, jeżeli w jej treści zostaną zawarte wszystkie elementy wymienione odpowiednio w § 3 oraz § 3a.W przypadku przyznania pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, podmiot udzielający pomocy zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie .o wartości brutto zł stanowiącej równowartość euro jest pomocą de minimis w rolnictwie/rybołówstwie, spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r..

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz.

W dniu 12 września 2014 r. Komitet Rady Ministrów przyjął nowelizacje dwóch rozporządzeń, kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorców ubiegających się o tzw. pomoc de minimis oraz organów, które takiej pomocy udzielają.Pomoc de minimis - formularz.. Kserokopie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis uzyskanej w ciągu roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu poprzedzających go dwóch lat, 3.sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Dz. U. nr 121 , poz. 810), ponadto przedstawić wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych .Oferta realizacji zadania publicznego / Oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust.. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis (Dz. U. poz. 1930).§ 1. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810), 2..

z 2020 r. poz. 561) pobierzZnaleziono 101 interesujących stron dla frazy pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w serwisie Money.pl.

pl Wzór dokumentu .Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawdę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r. RFR RFR.. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwieoŚwiadczenie o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i ryboŁÓwstwie otrzymanej przez wnioskodawcĘ w roku, w ktÓrym ubiega siĘ o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzajĄcych go lat podatkowych a. informacje dotyczĄce wnioskodawcy, ktÓry otrzymaŁ pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub ryboŁÓwstwie 1. imiona i nazwisko albo nazwa wnioskodawcyOpis dokumentu: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zawiera informacje o przedsiębiorcy, jego formy prawnej, rozmiaru i rodzaju działalności, a także sytuacji finansowej i otrzymanej pomocy de minimis.Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy ..

Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust.

Jeśli przedsiębiorcy uda się uzyskać unijną dotację, warto aby otrzymał wówczas stosowne zaświadczenie.Dokument potwierdzający przekazane wsparcie w ramach pomocy de minimis jest bowiem dowodem dla urzędu skarbowego, który potwierdzi zwolnienie podatkowe i brak obowiązku rozliczenia się z fiskusem.wnioskodawca - Podatnik ubiegający się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (np. przy uldze inwestycyjnej czy też przy wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) jest zobowiązany obligatoryjnieZnaleziono 11 interesujących stron dla frazy zaświadczenie o pomocy de minimis w serwisie Money.pl.. 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .02.04.2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w dniu 31 marca 2020 r, zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt