Wzór upoważnienia do dokumentacji medycznej
Upoważnienie obejmuje prawo do wglądu, uzyskiwania kopii, wyciągów lub odpisów dotyczącej mnie dokumentacji medycznej.. W celu otrzymania kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej" (wzór - Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury).. Ceny za udostępnienie dokumentacji medycznej: Wydanie dokumentacji medycznej - 1 strona- 0,31 zł Wydanie dokumentacji medycznej - na nośniku CD - 1,80 zł Wydanie wyciągu albo odpisu - 1 strona - 9,00 złPacjent ma prawo upoważnić inną osobę do uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej.. Oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu / odmowie upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i.Upoważnienie jednorazowe do .Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.. z Centrum Medycznego im.. Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. (do odbioru kserokopii dokumentacji medycznej niezbędne jest orzeczenie sądu).data i czytelny podpis osoby upoważniającej data i czytelny podpis osoby upoważnionejRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania zmiana.. Koszt dokumentacji medycznej.Niniejszy regulamin ma na celu ustalenie jednolitych zasad udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom, osobom przez nich upoważnionym oraz przedstawicielom ustawowym pacjentów, a także organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa..

albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia; 2).

Wzór karty medycznej lotniczego zespołu ratownictwa medycznego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.2.. Wtedy trzeba będzie wpisać datę, miejscowość, a także imię i nazwisko pacjenta wraz z adresem zamieszkania.. Miejscowość i data:…………………………………………………………… 2.Opieka zdrowotna w Polsce jest bezpłatna, nie obowiązuje również zasada przynależności rejonowej.. Wzór upoważnienia można otrzymać w Centrum Obsługi Pacjenta (pawilon 1, parter) lub pobrać .Z żądaniem.upoważnienie w dokumentacji medycznej, upoważnienie w niniejszym wniosku,Wzór upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej stanowi Formularz Upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej.. Można go pobrać w Dziale Obsługi Pacjenta, jak również dostępny jest on na stronie internetowej Centrum Onkologii w zakładce Dla pacjentów → Udostępnianie Dokumentacji Medycznej.5.. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, w przypadku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej wynosi - 1,94 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt cztery grosze) brutto.. Podmioty upoważnione do wglądu w dokumentację medyczną.. Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia..

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta:.

Przedstawiamy wzór procedury udostępniania dokumentacji medycznej dla pacjentów i/lub osób przez nich upoważnionych.Upoważnienie takie może dotyczyć np. odbioru kopii dokumentacji medycznej.. 5 niniejszej procedury.. Upoważnienie do .. Odmawia się wydania dokumentacji medycznej gdy udostępnienie jej jest niemożliwe.W praktyce, w celu uniknięcia wątpliwości i ewentualnych problemów z ustaleniem osób uprawnionych do uzyskania informacji czy do dostępu do dokumentacji medycznej, pacjent po przyjęciu do .Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres dokumentacji medycznej, sposób jej przetwarzania oraz wzory określonych .Jeśli o udostępnienie dokumentacji występuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala.. , adres .Wzór upoważnienia do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej Radca prawny Michał Grabiec..

do dotyczącej mnie dokumentacji medycznej (w rozumieniu art. 26 ust.

Jednym z oświadczeń, które pacjent składa w formie pisemnej jest upoważnienie dla osoby bliskiej do uzyskania informacji o stanie zdrowia.Drugim obowiązkowym oświadczeniem pacjenta jest upoważnienie danej osoby do uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta.Upoważnienie do odbioru kopii dokumentacji medycznej 1.. Bez wątpienia będzie też konieczne wpisanie numeru PESEL.2) Pacjent, osoba upoważniona do otrzymywania kopii dokumentacji medycznej zwraca się z pisemną prośbą o wydanie kopii do Rejestracji danej Poradni.. Mamy więc pełną swobodę w wyborze najdogodniejszej Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej może zostać złożony bezpośrednio przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego oraz inne upoważnione osoby.Dokumentacja medyczna udostępniana jest Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.. Upoważnienie obejmuje prawo do wglądu, uzyskiwania kopii, wyciągów lub odpisów dotyczącej mnie.Stosowne oświadczenie należy zamieścić w indywidualnej dokumentacji wewnętrznej pacjenta.. Stosowne oświadczenie należy zamieścić w indywidualnej dokumentacji wewnętrznej pacjenta (opracowała: AGNIESZKA SIEŃKO).Specjalistyczny serwis, który ułatwi Ci bezbłędne prowadzenie dokumentacji medycznej, dzięki czemu unikniesz surowych kar nakładanych przez NFZ, nie narazisz się na uciążliwą kontrolę GIODO oraz będziesz wstanie skutecznie bronić się w procesie sądowych z roszczeniowym pacjentemPo śmierci pacjenta, dostęp do dokumentacji medycznej przysługuje osobom upoważnionym za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym..

Co ważne, ustawa nie wymaga aby takie upoważnienia miały charakter pisemny.

3) Dokumentacja medyczna wydawana jest przez pracownika Poradni w postaci kopii i odbywa się na zasadach określonych w pkt.. 6.W nawiązaniu do informacji z dnia 10 maja 2011 o zasadach składania przez pacjentów oświadczeń o upoważnieniu osób do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dostępie do dokumentacji medycznej przedstawiamy wzory takich oświadczeń oraz wzór informacji o możliwości złożenia takiego oświadczenia.Wydanie dokumentacji medycznej - 1 strona- 0,33 zł Wydanie dokumentacji medycznej - na nośniku CD - 1,93 zł Wydanie wyciągu albo odpisu - 1 strona - 9,78 zł.. z o.o. Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Author: Beata Grzywala - Gosławska Last modified by: IISM Created Date: 9/14/2015 6:29:00 AMWzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny jest również na stronie internetowej Poświadcza się wyłącznie kopie dokumentacji medycznej wykonane przez pracownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy..Komentarze

Brak komentarzy.