Jak napisać wyjaśnienie rażąco niskiej ceny
Takim sygnałem ostrzegawczym dla zamawiającego jest zgodnie z ustawą zwłaszcza .Jak zatem wyjaśnić rażąco niską cenę, aby zminimalizować odrzucenie oferty?. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawoWyjaśnienie wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny powinno odpowiadać żądaniom .. Konsorcjum w swoim piśmie powołało się na takie okoliczności, jak: doświadczenie i renoma wykonawcy, .. oferta przetargowa tajemnica przedsiębiorcy rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnienia wyjaśnienia Jak już bowiem zaznaczono, wykonawca musi nie tylko wyjaśnić, jakie czynniki mają wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, ale też w jaki sposób wpływają one na jej wysokość.. Przede wszystkim należy czytać wezwania do wyjaśnienia.. Pamiętaj, że zamawiający wysłała takie wezwanie zawsze kiedy zaoferowana przez Ciebie cena, a nawet tylko jej istotne części składowe, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.. „ o cenie rażąco niskiej można mówić wówczas, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne.. 1 PZP, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności oszczędności metody wykonania zamówienia .Zgodnie z obowiązującymi przepisami to zamawiający decyduje, czy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia ceny w konkretnej sytuacji..

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny .

3 ustawy .Jak wyjaśniać rażąco niską cenę - usługi nadzoru i inżyniera kontraktu W sprawie w której byłem pełnomocnikiem przystępującego po stronie Zamawiającego (wykonawca wygrywający którego wyboru dotyczyły zarzuty odwołania) odwołujący zarzucił zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty pomimo rażąco niskiej ceny.Podstawowym kryterium oceny ofert w postępowaniu przetargowym zawsze musi być cena lub koszt.. Podpowiadamy w nim, jak sformułować wyjaśnienia, wskazując przykłady autentycznych pism i doradzamy, jak nie odpowiadać na pytania zadane w ramach procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny.odwołanie do kio, prawidłowe wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, jak odrzucić ofertę z powodu rażąco niskiej ceny, jak prawidłowo napisać wyjaśnienia.. Zwykle są one dość ogólnikowe i powtarzają zapisy z ustawy, jednak zdarza się też, że zamawiający wprost zwraca uwagę na jakiś element cenotwórczy, który w jego opinii jest wątpliwy, lub .wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny - wzór.. rażąco niskiej ceny można objąć tajemnicą przedsiębiorstwa >> Formalne udzielenie odpowiedzi na żądanie wyjaśnienia ceny przy równoczesnym nie odniesieniu się w treści wyjaśnień do wszystkich elementów cenotwórczych jakie zgodnie z żądaniem zamawiającego miały być zaprezentowane, nie może być uznane za .Za wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oferty nie może być uznane złożenie w zakreślonym wezwaniem terminie jakiegokolwiek pisma o jakiejkolwiek treści ..

rażąco niskiej ceny.

W wyroku z dnia 29 grudnia 2016 r., KIO 2374/16, Krajowa Izba Odwoławcza w całości podzieliła stanowisko Odwołującego.Rzetelne wyjaśnienia Jak już wskazano, wyjaśnienia mają ułatwić ocenę oferty, a nie dążyć do wykazania, że cena oferty nie jest rażąco niska.. Ponieważ przepisy Pzp nie zawierają legalnej definicji rażąco niskiej ceny, o tym, czy cena oferty jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, decyduje zamawiający, który powinien mieć wiedzę pozwalającą zweryfikować zaoferowane przez wykonawców ceny oraz .Po zmianie art. 90 ustawy prawo zamówień publicznych powszechne stały się wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (rażąco niska cena), w tym w szczególności w zakresie oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia tym .W postępowaniu o udzielenie zamówienia przy ocenie i badaniu oferty może pojawić się zarzut, że jej cena jest rażąco niska.. Jak głosi art. 90 ust.. Wpłynęło w wyznaczonym dniu ale po wyznaczonej godzinie.Odrzucić ofertę?. 1 pkt 4 p.z.p.. Przepis ten daje zamawiającemu prawo a nie obowiązek wystąpienia do wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny, jeżeli uzna to za stosowne w określonych realiach.Jak udzielać wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny Agnieszka Matusiak radca prawny z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg To wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, iż złożona przez niego oferta jest rzetelnie przygotowana, jej przedmiot zaś prawidłowo oszacowany..

Wzór wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny >>> Strona główna ...

Wykonawca wysyła pismo, że jego oferta nei zawiera raząco niskiej ceny a okazuje sie że wyjaśnienia nie są wystarczające dla Zamawającego i odrzuca ofertę.Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku miernika, o którym mowa w art. 90 ust.. odwołanie do kio, prawidłowe wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, jak odrzucić ofertę z powodu rażąco niskiej ceny, jak prawidłowo napisać wyjaśnienia .Czego się dowiesz z mojego wpisu: Kiedy zamawiający musi, a kiedy może wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?Czemu służy wezwanie do wyjaśnienia ceny oferty?Czy 30% różnicy w cenie to 100% szansa otrzymania wezwania?Jak wyliczyć 30% różnicy pomiędzy ceną a wartością zamówienia?Jak wyliczyć 30% różnicy pomiędzy ceną a średnią cen złożonych ofert?Czy zamawiający .. (KIO 624/19) Izba uznała, że „wykonawca, który składa wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny powinien wskazać, co spowodowało obniżenie ceny, jak również w jakim stopniu wskazany .Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.. Przemysław Gruchała, praktyka infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i WspólnicyW artykule - bazując głównie na wyrokach KIO − omawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące rażąco niskiej ceny z punktu widzenia wykonawcy..

Wobec tego w orzecz-nictwie podnosi się, że ponowne we-zwanie do złożenia wyjaśnień w za-kresie rażąco niskiej ceny powinno Artykuł 90 ust.

Jak wygrać przetarg i wykonać zamówienie publiczne; Kierownik zamawiającego; Konkurs - art. 110 - 127;wyjaśnienia wykonawcy składane w trybie art. 26 ust.. rażąco niskiej ceny.. (czyli nie w trybie badania wystąpienia rażąco niskiej ceny, ale w trybie wyjaśniania innych aspektów oferty) muszą zostać uwzględnione w ustaleniach zamawiającego przy badaniu, czy cena oferty nie jest ceną rażąco niską;Co w przypadku, gdy wyjaśnienia wykonawcy odnośnie rażąco niskiej ceny wpłyną do zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu.. Jednak czasami zdarza się, że inni oferenci (oczywiście ci z gorszymi cenami) kwestionują rynkowość danej oferty.. zamawiający ma prawo do odrzucenia takiej oferty.Wykonawca, który poprzestaje jedynie na złożeniu ogólnikowego oświadczenia pozbawionego rzeczowej (merytorycznej) argumentacji musi liczyć się z konsekwencją w postaci uznania, że złożone wyjaśnienia nie obalają domniemania istnienia rażąco niskiej ceny, czego skutkiem będzie zastosowanie wobec wykonawcy art. 90 ust.. ?Dodam tylko, że jedynie przy wyjaśnianiu treści dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i ich uzupełnieniu jest mowa o terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.. W przypadku wyjaśnienia rażąco niskiej ceny nie ma mowy o terminie Przyczyną rażąco niskiej ceny może być nieuczciwa konkurencja, ale też nierzetelność kalkulacji czy przewaga konkurencyjna wykonawcy wynikająca z tańszych technologii.. a co dalej?. 15 min czytania Jeśli dostałeś wezwanie do wyjaśnienia ceny to jesteś w szerokim gronie wykonawców.. wezwał do złożenia wyjaśnień dot.. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Wyjaśnienia ws.. Nowelizacja Pzp, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. uelastyczniła możliwość badania rażąco niskiej ceny przez .Jak stwierdził Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z 30.01.2007r.. Ustawodawca albo popełnił błąd, albo umyślnie zrezygnował z prawa zamawiającego do wyznaczenia terminu na złożenie wyjaśnień.Obowiązek wystąpienia zamawiającego o wyjaśnienia i dowody.. 4 ustawy p.z.p.. Gdy pojawią się wątpliwości dotyczące poziomu ceny, zamawiający zawsze ma .Wyjaśnienia ws..Komentarze

Brak komentarzy.