Wzór opisu faktury rpo wl
Przykład opisu faktury Dotyczy Projektu pt. „ .Wzór opisu faktury/rachunku (DOC, 33.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2013-10-11 | Data wytworzenia informacji: 2013-10-11; Pobierz dane XML Wzór opisu faktury/rachunku Drukuj informacj ę Wzór .Zał ącznik 5.Przykładowy opis dowodu ksi ęgowego Opis do dowodu ksi ęgowego (faktury, noty, itp.) Wydatki kwalifikowalne: 0,00 PLN W tym VAT: 0,00 PLN np. 34.75001.. RPO WSL 2014-2020 (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku)Na oryginale każdej faktury lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej należy umieścić opis zgodnie z wzorem jaki będzie beneficjentowi udostępniony RPO WSL.. Je żeli do sprawozdania z realizacji zadania dołączane s ą kserokopie dokumentów ksi ęgowych,Wzór opisu faktury / dokumentu księgowego DOCX, 15 kB.. Wzór wniosku o płatność, instrukcja wypełniania wniosku o płatność .. wniosku o płatność obowiązująca od 21.09.2012 [412kB] Wzór wniosku o płatność 25.10.2011 [383kB] Przykład opisu faktury/dokumentu 25.09.2009 [171kB] 1 2.. Powrót na górę .. Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020WZÓR DLA OPISU FAKTURY.. Dzięki BNI lokalni przedsiębiorcy aktywnie współpracują ze sobą w biznesie.6..

Wzór opisu do faktury 50 KB .

Pamiętaj także o załącznikach do wniosku o dofinansowanie.Wzór opisu faktury / innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości - dofinansowanie wyłącznie z EFRR Pobierz plik .. W zależności od konkursu wnioski możesz składać w wersji papierowej lub za pomocą Serwisu Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.. 4308Załącznik nr 9 do Umowy Wzór oświadczenia osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w Projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014 (56.9 KB)Poniżej przedstawiono Stanowisko IZ RPO WSL w przedmiotowej sprawie..

na stronie internetowej powinny byc wzory opisu.

Formaty plików Zapytania ofertowe LRPO 2007-2013 Mapa Strony Newsletter Kontakt Słownik.. rpo województa lodzkiego opublikwoało taki wzór.. OPIS 2 EKSPLOATACJA - WERSJA 2020 - ma zastosowanie do faktur w dotyczących płatności za np. energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, wywóz .4) kwotę wydatków kwalifikowanych (w przypadku gdy faktura zawiera również wydatki niekwalifikowane, należy wskazać poszczególne pozycje z faktury odnoszące się do wydatków kwalifikowalnych).. Opis winien w sposób szczegółowy wskazywa ć czy podatek VAT jest kosztem dla beneficjenta.. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies.Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) określają ogólne zasady rozliczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020, skierowane do Instytucji uczestniczących w realizacji RPO WM 2014-2020 i stosowane przez nie oraz stosowane przez beneficjentów na .Faktura korygująca - księgowanie przez sprzedawcę Faktura korygująca w ewidencjach sprzedawcy do końca 2015 roku.. UWAGA: Wszystkie kopie dokumentów powinny by ć podpisane (niebieskim tuszem) .. Opisy dokumentów finansowych dotyczące bieżącej działalności Uczelni; OPIS 1 BADANIA - WERSJA 1.2020 - ma zastosowanie do wszystkich faktur/przedpłat dotyczących realizacji badań naukowych i badań komercyjnych..

Urząd Marszałkowski Portal Funduszy Europejskich Serwisy programów.Wzór opisu do faktury .

Dokument, który nie został w cało ści zapłacony nie mo Ŝe by ć umieszczany we Wniosku o płatno ść.. o rachunkowości oraz odrębnych przepisach i .Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do regulaminu konkursu.. Strona główna Strategia Rozwoju WL Dostępna strona Polityka prywatności Zamówienia publiczne Nadużycia finansowe.. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera.. W pierwszym wypadku organy podatkowe były zdania, że każdorazowo bez względu na powód korekty, konieczne jest dokonanie korekty na zdarzeniu pierwotnym .WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata Lublin, październikjaki typ dowodu to jest (np. faktura VAT) pełne dane nabywcy i odbiorcy czyli stron operacji (dane te to: nazwa, adres, NIP) treść - czyli czego dotyczy dany dokument (np. materiały plastyczne) daty: zakupu i sporządzenia dokumentu kwotę wyrażoną cyfrą i słownie oraz podpis osoby odpowiedzialnej za wystawienie dokumentu.ust.. Faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej powinien zostać opisany przed wykonaniem kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.Przestawiamy przykładowy opis na dokumencie (np. fakturze, rachunku lub innym dokumencie o równoważnej wartości dowodowej) dotyczącym rozliczenia Wniosku o Płatność na operacje w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.Sprawozdanie z wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działalna 2.1 RPO WL na lata 2007-2013 (wersja z dnia 2009-12-16) Zestawienie tabelaryczne przebiegu realizacji projektu dla 2.1.2 (wersja z dnia 2011-02-01)Zgadzam się Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych..

Płatnicy podatku VAT są zobowi ązani do opisu ka żdej faktury VAT przedkładanej do rozliczenia z dotacji.

Strona RPO 2007-2013; Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz budżetu samorządu województwa.Wzór opisu do faktury50 KB .. Pobierz wzory dokumentów.. Oświadczenie dot.. Nie zwalnia to Beneficjenta z obowiązku zamieszczania dodatkowych elementów wymaganych w konkretnych sytuacjach, a określonych w ust.. 5) źródła finansowania danego wydatku np.: a) w sytuacji gdy Beneficjentem jest np. podmiot sektora finansów publicznych i realizujeGivers Gain - Dający Dostaje, to motto grupy Business Network International, która otworzyła kolejną filię we Wrocławiu.. druga strona .. Wymagane elementy opisu dokumentów finansowych to: x nazwa kategorii wydatku (zgodnie z kosztorysem przedstawionym w kosztorysie, VWDQRZLF\P]DáF]QLNGRXPRZ\ x LQIRUPDFMDRW\P *HNZRWDZRNUH ORQHMZ\VRNR FL SRGDMHVL NRQNUHWQVXP Z]á ]RVWDáDVILQDQVRZDQD]H URGNyZGDQHJRVDPRU]GX ]JRGQLH]XPRZ± SRGDMHVLRPo wymaga opisu fakur.. Na górę .faktura była płacona ratami, nale Ŝy wskaza ć wszystkie daty płatno ści za dan ą faktur ę.. Wzór opisu faktury współfinansowanej w ramach projektu RPO WL dla Beneficjentów prowadzących uproszczoną księgowość (wersja z dnia 2014-03-07) pierwsza stronaPoniższe wzory zawierają elementy opisu dokumentów księgowych wynikające z faktu realizacji projektu i wymagane zgodnie z „Zasadami finansowania PO KL"..Komentarze

Brak komentarzy.