RĘKOJMIA A GWARANCJA – JAKIE SĄ RÓŻNICE?

Ochrona praw konsumenta jest podstawową sprawą, którą powinny interesować się wszystkie osoby prowadzące działalność handlową. Dlatego też, przedsiębiorcy powinni dokładnie znać przepisy dotyczące rękojmi oraz gwarancji. Niemniej jednak, większość ludzi myśli, że te dwa pojęcia są identyczne.
W niniejszym artykule zostaną wyjaśnione różnice między rękojmią a gwarancją i na co powinien zwrócić uwagę konsument, dokonujący zakupów.

 1. RĘKOJMIA – CO TO ZNACZY?

Rękojmia to prawo, które przysługuje konsumentowi w przypadku gdy dany zakupiony towar jest wadliwy lub niezgodny z umową. W Polsce, rękojmia wynosi 2 lata od daty zakupu i jest obligatoryjna – nie można ją wyłączyć w umowie.
W przypadku, gdy sprzedawca udziela pisemnej gwarancji, to termin rękojmi ustalony jest na dłuższy okres gwarancji.
Podstawowym celem rękojmi jest ochrona konsumenta przed wadliwym towarem i niespełniającym wymagań umowy.

 1. GWARANCJA – NA CZYM TO POLEGA?

Gwarancja, w przeciwieństwie do rękojmi, stanowi dobrowolną umowę między producentem a konsumentem, która ustala szczegółowe warunki i okres gwarancji na określony towar. Jej podstawowym celem jest zwiększenie zaufania konsumenta do danego produktu oraz zabezpieczenie go na wypadek awarii lub nieprawidłowego działania produktu.

Oto kilka różnic między rękojmią a gwarancją:

 • rękojmia jest obligatoryjna, a gwarancja dobrowolna;
 • czas trwania rękojmi wynosi 2 lata, a okres gwarancji jest ustalany indywidualnie w umowie;
 • rękojmi może udzielić jedynie sprzedawca, a gwarancja wyłącznie producent lub dystrybutor (w przypadku produkowania towaru za granicą);
 • przedmiotem rękojmi jest wada lub niezgodność towaru z umową, a przedmiotem gwarancji jest zabezpieczenie przed awariami, uszkodzeniami lub nieprawidłowym działaniem produktu.
 1. WADLIWY PRODUKT – JAKIE PRAWA MA KONSUMEN?

W przypadku stwierdzenia wady w zakupionym produkcie, konsument ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty zakupu. Takie zgłoszenie musi być sformułowane na piśmie lub w innym formie, którą umożliwiają przepisy i powinno zawierać m.in. opis wady oraz żądanie usunięcia wady lub wymiany produktu na nowy.
Jeśli sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, konsument ma prawo do skorzystania z innych środków ochrony, takich jak np. wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy skorzystanie z pomocy organizacji konsumenckich.

 1. CO ZAWIERA GWARANCJA PRODUCENTA?

Jeśli producent udziela gwarancji na dany produkt, to przede wszystkim powinien określić warunki, jakie musi spełniać konsument, by móc skorzystać z gwarancji oraz jakie działania zostaną podjęte przez producenta lub właściciela gwarancji, w przypadku stwierdzenia usterki lub awarii.
W gwarancji powinny znaleźć się informacje na temat:
-  danej firmy udzielającej gwarancję;

 • okresu trwania gwarancji;
  -  zasad i zakresu objęcia gwarancją;
  -  sposobu zgłaszania awarii lub usterek;
 • metody renowacji towaru;
 • inne istotne informacje związane z gwarancją.
 1. DROGIE NAPRAWY A GWARANCJA

W przypadku, kiedy po zakupie okazuje się, że zakupiony towar jest wadliwy lub uszkodzony, konsument może zdecydować się na naprawę produktu. Wybierając tę opcję, konsument powinien zawsze zwrócić uwagę na to, czy naprawa nie będzie zbyt kosztowna w stosunku do wartości produktu.
Jeśli urządzenie musi być naprawione w ramach gwarancji, koszty naprawy pokrywa producent lub sprzedawca, jeśli zobowiązał się do udzielania gwarancji.

CZY WARTO KORZYSTAĆ Z GWARANCJI?

Odpowiedź na to pytanie zależy od sytuacji. Gwarancja to opcja, która może być korzystna wtedy, gdy towar jest na przykład dostarczany ze znaleziskiem lub jest to model starszy niż rok temu. Wówczas producent zobowiązuje się do naprawy usterki lub wymiany na nowy produkt. Niemniej jednak, jeśli okazuje się, że naprawa jest zbyt kosztowna w stosunku do wartości produktu, lepiej wybrać zwrot pieniędzy lub wymianę na nowy produkt.

Podsumowując, rękojmia i gwarancja to dwa różne pojęcia, które mają na celu zabezpieczenie konsumenta przed złą jakością produktu. Rękojmia jest obowiązkowa, a gwarancja dobrowolna, jednak w sytuacji, gdy producent udziela gwarancji, lepiej wybrać korzystanie z niej. W przypadku stwierdzenia wadliwości produktu, konsument ma prawo do reklamacji, a sprzedający ma obowiązek usunięcia usterki lub wymiany produktu na nowy.