Wzór deklaracji pfron dek-i-0
Uwaga: W przypadku konieczności skorygowania deklaracji DEK-I-0, należy sporządzić również deklarację DEK-I-u,Pracodawca składa deklarację wyłącznie wraz z deklaracją DEK-I-0, DEK-I-a albo DEK-I-b. Fundusz na postawie art.274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej:DEK-I-0 Wyja śnienia do DEK-I-0 1 / 6 WYJA.2019, poz. 172 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r. Wzór nie wykonuje samoczynnie obliczeń.Deklarację DEK-I-0 wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust.. Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform.. z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich ogłoszenie.. DEK-I-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)Nowe wzory deklaracji wpłat na PFRON.. Deklarację należy złożyć do 20. dnia miesiąca.Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Dz.U.. Zgodnie ze wzorem:Pracodawcy korzystający z obniżenia wpłat na PFRON (załącznik DEK-I-u) Pracodawcy składający deklaracje DEK-I-0, DEK-I-a oraz DEK-I-b, którzy chcą skorzystać z obniżenia wpłat na PFRON na podstawie informacji o kwocie obniżenia, o której mowa w art. 22 ustawy o rehabilitacji* powinni wypełnić załącznik - deklarację DEK-I-u.Znaleziono 0 interesujących.0 strona wyników dla zapytania pfron - druk-dek-i-Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło nowe wzory deklaracji miesięcznych i rocznych o symbolach DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b i DEK-II-u oraz deklaracji ewidencyjnej DEK-Z.Nowe wzory deklaracji składanych do PFRON..

Praktyczne problemy.Nowe wzory deklaracji wpłat na PFRON.

Pracodawca może złożyć więcej niż jedną deklarację DEK-I-u w okresie sprawozdawczym.W przypadku braku numeru rejestrze PFRON lub zmian danych należy sporządzić deklarację ewidencyjną DEK-Z (opis w wyjaśnieniach do DEK-Z) i przesłać do .DEK-I-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Podstawa prawna: Art. 49 ust.. z 2011 r., Nr 44, poz. 231).Korekta deklaracji lub informacji przez PFRON może nastąpić w przypadku stwierdzenia przez PFRON, że deklaracja lub informacji wypełniono niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki.. Od tego dnia zmodyfikowano także m.in. niektóre aspekty związane z przyznawaniem ulg we wpłatach na PFRON.. Kodeks pracy 2019. miesięczne deklaracje lub informacje należy składać do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zaistniały .Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U.. W konsekwencji zmianie uległy deklaracje miesięcznych wpłat na PFRON.DEK-II-a Deklaracja wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) > PFRON > Urzędowe > Wzory dokumentów > Money.pl Wzór dokumentu : DEK-II-a Deklaracja wpłaty na .Deklaracje te należy przekazać w formie elektronicznej poprzez system e-PFRON2..

2 Nale Ŝy wpisa ć numer, je eli został nadany pracodawcy przed dniem zło enia deklaracji.

2 O których mowa w rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 wrzenia 1998 r. w sprawie rodzajów schorze uzasadniaj cych obni enie wska nikaDEK-I-0 DEK-I 0 1 / 5 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-PFRON) 1.. Składający: Pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust.. W razie pytań prosimy o skontaktowanie się .Kalkulator obowiązkowych wpłat na PFRON dla pracodawców: Ilość wszystkich etatów * minimum 25 etatów Ilość etatów zajmowanych przez osoby niepełnosprawneObja śnienia do formularza DEK-I-a 1 W przypadku składania deklaracji DEK-I-a po raz pierwszy oraz w przypadku zmian danych ewidencyjnych dołącza si ę deklaracj DEK-Z.. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.. 2016, poz. 956 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r.Deklaracje.. 3 Nale Ŝy wpisa ć numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa.Wyja śnienia do DEK -I-0 2 / 6 B. DANE O DEKLARACJI Pozycja 14. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił nowe wzory deklaracji wpłat na PFRON o symbolach DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b i DEK-II-u oraz deklaracji ewidencyjnej DEK-Z.Deklarację DEK-I-0 składają pracodawcy, którzy są obowiązani dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON z tytułu nieosiągnięcia odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn .Wzory deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz..

Od 24 stycznia 2013 r.obowiązują nowe wzory deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON.

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychW przypadku składania deklaracji DEK-I-0 po raz pierwszy oraz w przypadku zmian danych ewidencyjnych dołącza się deklarację DEK-Z.. DEK-I-0 (deklaracja miesięczna).. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił nowe wzory deklaracji wpłat na PFRON o symbolach.Wzór nie wykonuje samoczynnie obliczeń.. Podstawa wymiaru składek ZUS.. 1 ustawy, zobowiązany do wpłaty na Fundusz (PFRON).Wpłaty pracodawców do PFRON.. Zmiany od 7 września 2019 r. Urlopy wypoczynkowe Pytania i odpowiedzi .Uwaga: Wraz z deklaracją korygującą prosimy przesłać do PFRON pisemne uzasadnienie przyczyn korygowania dokumentu wraz z dowodami na ich potwierdzenie.. Uwaga: Wzór deklaracji obowi ązuje od stycznia 2011 r. do listopada 2012 r.Od 1 października 2018 r. zmienił się katalog podmiotów zwolnionych z wpłat na PFRON w przypadku osiągania 2% wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników.. Jeżeli więc pracodawca zatrudnia co najmniej 25 pracowników i nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości minimum 6%, to musi dokonywać wpłat i składać deklaracje miesięczne na wzorze DEK-I-0 oraz deklaracje roczne DEK-R. Numer w rejestrze PFRON poz.1 należy podać, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia deklaracji.Znane już są nowe wzory deklaracji DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R i DEK-Z składanych przez pracodawców do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)..

Dowiedz się jakie są zasady i terminy składania deklaracji i informacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt